Daiichi Sankyo og AstraZeneca har gleden av å invitere leger innen onkologi, patologi, røntgen, kirurgi og radiologi samt sykepleiere med relevant arbeidsrolle til møte

Tid og sted:
Onsdag 3. mai 2023 kl 17:00
Thon Conference Universitetsgaten
Universitetsgaten 26, 0162 Oslo.

Møtet streames live.

Program

Tidspunkt Tema Foredragsholder
16:30 – 17:00 Registrering/enkel mat
17:00 – 17:10 Velkommen
17:10 – 18:00 Novel options in
HER2-positiv and HER2-low
metastatic breast cancer
Rupert Bartsch, MD
Assoc. Prof. of Medicine

Director Breast Cancer Programme

Clinical Research Unit
Division of Oncology
Department of Medicine I
Medical University of Vienna
18:00 – 18:15 Pause.
18:15 – 19:00 Medikamentelt
indusert ILD
- monitorering, diagnostisering
og behandling fra
lungespesialistens perspektiv.
Tone Sjåheim
MD, PhD
Lungepesialist
19:00 – 19:15 Q&A
19:15 – 19:30 ENHERTU
ved HER2+ mBC
Bivirkningshåndtering og
norsk hjelpemateriell
Tale Sevland
Health Care Development Manager
Oncology
19:30 Minglemat/Tapas

Foredragsholdere

Rupert Bartsch, MD Assoc. Prof. of Medicine
Dr. Rupert Bartsch is an Associate Professor and Senior Physician at the Clinical Department of Oncology at the Medical University of Vienna.

Tone Bjørg Sjåheim
MD, PhD lungespesialist.

Hvem er møtet for?
Dette møtet er for onkologer, LIS, sykepleiere og annet helsepersonell med interesse for behandling av brystkreft. Dette møtet kan også være relevant for annet helsepersonell enn leger og sykepleiere.

Annet helsepersonell?
Annet helsepersonell som helsesekretærer kan delta dersom arbeidsgiver vurderer at det er faglig behov for deres deltakelse. Vennligst gi tilbakemelding om hvem fra deres arbeidssted som ønsker å delta.

Er du ansatt i helseforetak?
Er du ansatt i helseforetak, forutsettes det at din deltakelse på møtet er godkjent av arbeidsgiver. Helseforetaket må selv dekke reise og opphold. Invitasjon er sendt til postmottak ved sykehuset.

Kontakt oss

Tale Sevland
Health Care Development
Manager Oncology
Tlf: +47 99 28 07 44
Tale.Sevland@daiichi-sankyo.eu

Daiichi Sankyo Nordics ApS
Amagerfælledvej 106, 2300 København S
Tlf: +45 88 44 45 45
nordics.daiichi-sankyo.eunordiconcology.eu

AstraZeneca AS
Postboks 6050 Etterstad, 0601 Oslo
Tlf. +47 21 00 64 00
astrazeneca.noastrazenecaconnect.no

Godkjenningsnummer: NO10334_ENHB/23/0174_april2023

Møtets form

Hybrid møte for onkologer, andre leger og sykepleiere med interesse for behandling av brystkreft.
Dette møtet kan være relevant også for annet helsepersonell enn leger og sykepleiere.

Annet helsepersonell som helsesekretærer kan delta dersom arbeidsgiver vurderer at det er faglig behov
for deres deltakelse. Vennligst gi tilbakemelding om hvem fra deres arbeidssted som ønsker å
delta.
Er du ansatt i helseforetak, forutsettes det at din deltakelse på møtet er godkjent av arbeidsgiver.
Helseforetaket må selv dekke reise og opphold. Invitasjon er sendt til postmottak ved sykehuset.

Regler om samhandling:
Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustrien har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og de regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og vi har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet og ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell. Som et ledd i dette, offentliggjør AstraZeneca AS honorarer til helsepersonell for oppdrag i forbindelse med arrangementer. Fra 1. januar 2021 vil kontraktert helsepersonell ikke ha mulighet til å reservere seg fra slik offentliggjøring. For mer informasjon om samhandling, se: https://www.lmi.no/lmi/fagomrader/lover-og-regler/lmis-regelverk/

Verdioverføring: Arrangørfirmaene dekker møtekostnader, tilretteleggelseskostnader og honorar til foredragsholdere.

Du kan lese mer om hvordan vi følger reglene satt gjennom EFPIA her:https://nordics.daiichi-sankyo.eu/about-us/responsibility/transparency/

Dine personopplysninger:

AstraZeneca: Vi samler inn dine personopplysninger for å administrere din møtedeltagelse. Dine personopplysninger vil bli behandlet som beskrevet på www.globalprivacy.astrazeneca.com/no.

Daiichi Sankyo: Se hvordan dine personopplysninger blir ivaretatt: https://nordiconcology.eu/privacy-notice/.

HealthTalk Partnerstudio: Vi samler inn dine personopplysninger for å sende informasjon og påminnelser til møtet 3. Mai2023, på Gaustadalléen 21, Forskningsparken. Se hvordan dine personopplysninger blir ivaretatt på https://www.healthtalk.no/personvern


▾ENHERTU

Indikasjon: Brystkreft: HER2-positiv brystkreft: Enhertu som monoterapi er indisert til behandling av voksne pasienter
med inoperabel eller metastaserende HER2-positiv brystkreft som har fått ett eller flere tidligere anti-HER2-baserte
regimer. HER2-lav brystkreft: Enhertu som monoterapi er indisert til behandling av voksne pasienter med inoperabel eller
metastaserende HER2-lav brystkreft som har fått tidligere kjemoterapi ved metastaserende sykdom eller fått
sykdomstilbakefall under eller innen 6 måneder etter fullført adjuvant kjemoterapi (se pkt. 4.2). som monoterapi til
behandling av voksne pasienter med inoperabel eller metastaserende HER2-positiv brystkreft som har fått ett eller flere
tidligere anti-HER2-baserte regimer. Ventrikkelkreft: som monoterapi til behandling av voksne pasienter med avansert
HER2-positivt adenokarsinom i ventrikkel eller gastroøsofageal overgang (GEJ) som tidligere har fått ett trastuzumabbasert
regime.

Dosering: Anbefalt dose brystkreft: 5,4 mg/kg. Anbefalt dose ventrikkelkreft: 6,4 mg/kg. Gis som iv. infusjon (ikke som
støtdose eller bolus) 1 gang hver 3. uke (21-dagerssyklus) frem til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet. Før hver
dose bør pasientene premedisineres med et kombinasjonsregime av 2 eller 3 legemidler for å forebygge kvalme og oppkast.

Bivirkninger: De vanligste bivirkningene var kvalme (76,8 %), fatigue (56,1 %) og oppkast (44,6%). Behandling av
bivirkninger kan kreve midlertidig avbrudd, dosereduksjon eller seponering av behandling.

Utvalgt sikkerhetsinformasjon: Skal forskrives av lege og administreres under tilsyn av helsepersonell med erfaring innen
bruk av kreftlegemidler. For å forebygge feilmedisinering skal hetteglassene sjekkes for å sikre at legemidlet som tilberedes
og administreres er Enhertu (trastuzumabderukstekan) og ikke trastuzumab eller trastuzumabemtansin.

Interstitiell lungesykdom (ILD)/pneumonitt: Pasienter skal monitoreres for tegn og symptomer på ILD/pneumonitt og
umiddelbart utredes ved mistanke om dette. Nøytropeni: Komplett blodtelling skal foretas før oppstart av behandling og før
hver dose, og som klinisk indisert.

Reduksjon i venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon (LVEF): Standard hjertefunksjonsundersøkelse (EKG eller
MUGA‑skanning) skal foretas for å vurdere LVEF før oppstart av behandling og regelmessig under behandling som klinisk
indisert. Graviditet: Kan forårsake fosterskade.

Vi anbefaler at du leser preparatomtalen før oppstart av behandling. Det er utarbeidet risikohåndteringsmateriell og
pasientinformasjon for Enhertu. Dette finner du på www.felleskatalogen.no eller ved å kontakte oss.

Se preparatomtalen (SPC oppdatert 23.01.2023) for utfyllende informasjon om Enhertu.

Reseptgruppe: C.

Pakninger, priser: 100mg: 1 stk. (hetteglass) 22341,00 NOK.
Besluttet innført ved 2L+ HER2+ mBC fra 15.nov 2022